ประวัติความเป็นมา HISTORY

บริษัท ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก
รูปพรรณ และ เหล็กโครงสร้าง
อย่างครบวงจร

โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และเหล็กโครงสร้างทุกประเภท อาทิ เหล็กรางน้ำ เหล็กฉาก เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กท่อสี่เหลี่ยม/เหล็กกล่อง (ซิ้งค์/ดำ) เหล็กท่อแบน (ซิ้งค์/ดำ) เหล็กท่อดำ เหล็กตัวซี (ซิ้งค์/ดำ) เหล็กแบน เหล็กไอบีม เหล็กเอชบีม เหล็กไวด์แฟรงค์ เหล็กแผ่น เพลาขาว ท่อประปา ท่อซิ้งค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กปลอกเสา เหล็กลวด แผ่นขาว แผ่นซิ้งค์ แผ่นดำ

โดยเราได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอนของการผลิตเหล็ก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกรายการที่ได้จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าของเรา มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในระดับสากลตลอดจนการรักษาคุณภาพและพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง

image

วิสัยทัศน์ VISION

เราเป็นผู้นำของ โลกแห่ง
เทคโนโลยีการผลิตเหล็ก

 • เป็นผู้นำในการผลิตเหล็กรูปพรรณคุณภาพมาตรฐานสากลและการส่งมอบที่รวดเร็วและประทับใจสำหรับทุกคน ทุกการใช้งาน จากทุกพื้นที่
 • มุ่งให้ธุรกิจไปสู่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

~   พันธกิจ   MISSION   ~

 • พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าวจะสามารถผลิตสินค้า และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ควบคุมและลดจำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าให้มากที่สุด
 • พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อผลิตสินค้าภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อการส่งมอบให้ลูกค้าตรงเวลาอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
 • ตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 • สรรหาบุคลากรในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • มีระบบมาตรฐานควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ขอบข่ายและขอบเขตขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบและกำลังได้รับผลกระทบจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
 • นำเทคโนโลยีหรือหาพลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
 • รับผิดชอบต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยควบคุมเฝ้าติดตามและปฏิบัติให้สอดคล้องกฎหมาย

นโยบายคุณภาพ   QUALITY POLICY

66

“ มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ ก้าวไกลไปด้วยกัน ก้าวทันดิจิตอล
ตัดทอนสิ่งไม่จำเป็นมุ่งเน้นผลงาน จัดการปัญหา ร่วมกันฟันฝ่า คัดสรรคนดี ”

นโยบายสิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL POLICY

บริษัท ที.ที.ซี.สตีล 2016 จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ และเหล็กโครงสร้างอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ

ด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2

การคำนึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติ ปกป้องทรัพยากรน้ำ ไฟฟ้า และป้องกันการเกิดมลพิษทางเสียง รวมถึงสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
3

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้น้อยที่สุด

ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีต่อระบบนิเวศให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4

สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท มีการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน
MEET THE TEAM

เราสร้างองค์กร และ ทีมงานที่ดี
ในมาตรฐานและ ผลงานในโครงการที่ประสบความสำเร็จ

เราให้ความมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกรายการ มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  
มีเป้าหมายทางธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพและ ... ด้วยปณิธานที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตเหล็กที่ดีที่สุด.

>   ทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด   <

-   ทีมฝ่ายขาย ภาคกลาง   -

-   ทีมฝ่ายขาย ภาคใต้   -

-   ทีมฝ่ายขาย ภาคเหนือ   -

-   ทีมฝ่ายขาย ภาคอีสาน   -

OUR STANDARD

สัญญลักษณ์ คุณภาพ มาตรฐานสากล